Cultivant biodiversitat


“Cultivant biodiversitat” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys.
L’objectiu general de “Cultivant biodiversitat” és garantir la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agroramader amb la conservació dels seus valors naturals. També es pretén vetllar per la conservació de les espècies de flora d’interès com la Marsilea strigosa amb un seguiment botànic en els espais amb acord de custòdia. I a més, es proposa la recol·lecció i creació d’una col·lecció de llavors d’espècies d’interès per a ser incorporat en un banc de llavors existent (Consorci SIGMA-Olot). Aquestes llavors permetrien en un futur, més enllà d’aquest projecte, en el cas que fos necessari, plantejar actuacions de ressembra, reforçament  o restitució de poblacions.